Mittetulundusühingu HeadEst põhikiri

1. Üldsätted

1.1.  Mittetulundusühing HeadEst (edaspidi Ühing) on asutatud mittetulundusühingute seaduse alusel eesmärgiga toetada noorte kasvamist aktiivseteks ja toimetulevateks kodanikeks.

1.2.  Ühingu nimi on HeadEst

1.3.  Ühing on avalikes huvides tegutsev heategevuslik eraõiguslik juriidiline isik, milline juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Ühingul on oma eesmärkidele vastav sümboolika.

1.4.  Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Ühingu aadress on Rahumäe tee 19, Tallinn .

2. Ühingu tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgid on:

 1. toetada ja edendada kodanikualgatuslikku siseriiklikku ning rahvusvahelist tegevust;
 1. toetada aktiivse kodaniku arengut;
 2. toetada noorte arenemist toimetulevaks kodanikuks ja sellesuunalist professionaalset tegevust;
 3. tõsta noorte teadlikkust olemasolevatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest võimalustest oma elu planeerimisel;
 4. parendada noorte konkurentsivõimet tööturul.

2.2. Ühing tegutseb kooskõlas põhikirjaga järgmistel suundadel:

 1. tasuta koolituste korraldamine;
 2. tasuta või väikese omaosalustasuga laagrite, seminaride, konverentside jms korraldamine;
 3. noortele ja lastele suunatud tasuta ürituste korraldamine;
 4. tervistava ja arendava puhkuse korraldamine;
 5. noorsootöö;
 6. kirjastustegevus;
 7. siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö ning projektijuhtimine;
 8. sotsiaalprojektide läbiviimine;
 9. teavitustegevus;
 10. noorsootöö-alane nõustamine.

3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu ja aastas korra liikmemaksu.

3.2. Ühingu toetajaliikmeks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes soovivad materiaalselt kaasa aidata Ühingu tegevuse arendamisele. Toetajaliikmete ja Ühingu suhted rajatakse koostöölepingutele, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused.

3.3. Ühingu liikmeks astumisel esitab liikmekandidaat juhatusele kirjaliku avalduse ja motivatsioonikirja. Esitatud dokumendid kohustub juhatus läbi vaatama ja oma otsuse tegema 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

3.4. Ühingu liikmetel on õigus:

 1. osaleda Ühingu tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
 2. algatada ja korraldada Ühingu põhieesmärgile kaasa aitavaid tegevusi ja projekte, mis on kooskõlastatud Ühingu juhtorganitega;
 3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Ühingu juhtimis-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada ametiisikuna Ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
 4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
 5. kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras Ühingu vara;
 6. lahkuda Ühingu liikmeskonnast.

3.5. Ühingu liikmed on kohustatud:

 1. järgima Ühingu põhikirja ning teisi valitavate organite ja ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
 2. osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
 3. aitama kaasa Ühingu tegevuste ja eesmärkide teostumisele;
 4. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakseid;
 5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingu vara;
 6. esindama Ühingut heaperemehelikult ja tegutsema Ühingu mainet kahjustamata.

3.6. Kui Ühingu liige süstemaatiliselt rikub Ühingu põhikirja või teisi valitud organite ning ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, võidakse ta juhatuse otsusega liikmeskonnast välja arvata.

3.7. Ühingu väljaarvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel nõuda enda liikmeks ennistamist järgneval Ühingu üldkoosolekul. Uuesti liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks.

3.8. Ühingu liikmel on õigus Ühingu liikmeskonnast igal ajal lahkuda kirjaliku avalduse alusel juhatuse poolt kehtestatud korda ja tingimusi järgides. Ühingust lahkumisel või väljaarvamisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

4. Ühingu juhtimine

4.1. Ühingu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek (edaspidi üldoosolek) ja juhatus.

4.2. Üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis on pädev lahendama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi.

4.3. Üldkoosolek toimub korralisena üks kord aastas ja erakorralisena vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades üldkoosoleku toimumise aja ja koha liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette. Üldkoosolek kutsutakse kokku erakorralisena, kui seda taotleb juhatuse liige, vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest või revisjonikomisjon.

4.4. Üldkoosolekul võivad osaleda Ühingu liikmed ning teised juhatuse või üldkoosoleku poolt lubatud isikud. Hääleõigusega osalevad üldkoosolekul ainult Ühingu liikmed.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Ühingu liikmete häältest. Kui kokkukutsutud koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse 21 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata seal esindatud häälte arvust.

4.6. Üldkoosoleku otsused võetakse reeglina vastu poolthäälte enamusega. Üldkoosolekul võib üks liige olla volitatud esindama lisaks endale veel kolme Ühingu liiget. Ühingu põhikirja muutmise, Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamiseks on vajalikud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolthääled. Kui hääled jagunevad võrdselt korraldatakse antud küsimuses uus hääletus, millele peab eelnema täiendav küsimuse läbi vaatamine.

4.7. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

 1. põhikirja muutmine;
 2. Ühingu juhatuse esimehe valimine ja tagasikutsumine;
 3. Ühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 4. vajaduse korral kutsuda kokku revisjonikomisjon või auditeerida Ühingu tegevust
 5. aastaaruande ja järgmise aasta eelarve kinnitamine;
 6. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine;
 7. jooksva aasta eelarves mitteettenähtud Ühingu vahendite kasutamise otsustamine;
 8. Ühingu tegevuse põhisuundade kinnitamine järgmiseks aastaks vastavalt põhikirjalistele eesmärkidele;
 9. Ühingu ühinemise, jagunemise või ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
 10. kohustuste kehtestamine Ühingu liikmetele;
 11. Ühingu varade kasutamise, käsutamise ja valdamise korra kinnitamine;
 12. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.8. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust kuni 3-liikmeline juhatus. Juhatuse koosseisu täpse suuruse otsustab üldkogu. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees.

4.9. Juhatuse pädevusse kuulub alljärgnevate küsimuste otsustamine:

 1. Ühingu tegevuse korraldamine kooskõlas üldkoosoleku otsustega;
 2. Ühingu vahendite kasutamise otsustamine ning raamatupidamise korraldamine, sh sisseastumis- ja liikmemaksu laekumise arvestuse pidamine;
 3. Ühingu tegevuseks vajaliku inim- ja rahalise ressursi tekitamine ning haldamine;
 4. Ühingu tegevuseks vajalike kontaktide loomine ning koostöö arendamine nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
 5. Ühingu aastaaruande, tegevuse aastakava ja eelarve koostamine;
 6. üldkoosolekute ettevalmistamine.

4.10. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

4.11. Ühingu tegevust kontrollib liikmetest moodustatud revisjonikomisjon või selleks sobiv juriidiline isik, juhul kui üldkoosolek peab vastavat tegevust vajalikuks.

5. Ühingu vara

5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.2. Ühingu vara moodustub:

 1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 2. Eesti ja teiste riikide avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt saadud toetustest;
 3. Ühingu tegevuse tuludest;
 4. muudest laekumistest;
 5. materiaalsest varast, mis on vajalik Ühingu tegevuse elluviimiseks.

5.3. Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara kooskõlas seadusega ja ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.4. Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse ja käsutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduse ja põhikirjaga.

5.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

6. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

6.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel ja vastavalt mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korrale.

6.2 Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või sihtasutusele.

 

Käesoleva põhikiri on kinnitatud MTÜ HeadEst üldkoosolekul 11. juulil 2013. aastal Tallinnas.

 

Epp Adler                                                                  Pille-Mai Helemäe