Värsked ideed euroopale

2014. aasta esimeses pooles toimus huvitav ja õpilasi tõsiselt proovile panev õpiprojekt "Värsked ideed Euroopale".

10.-14. veebruaril 2014 toimus Saku Gümnaasiumis projektinädal, millest said osa 25 9. ja 11. klassi õpilast. Nädala tulemusena töötasid õpilased välja oma arvamused ja seisukohad Euroopa tuleviku energia- ja kliimapoliitikast. Seda tegime koos oma partnerkooliga Kreekas - Ptolemaida 3. Üldlütseumiga. Partnerkooliga suhtlesime igapäev Skype-vahendusel.

16. aprillil 2014 käisime Riigikogus üle andmas manifesti "Uus energia Euroopale".

 


MTÜ HeadEst viis 2014. aastal esmaskordselt läbi projekti „Värsked ideed Euroopale“, mis aitas ühingul teostada oma missiooni - toetada noorte iseseisvumist moodsas ühiskonnas. Üks osa sellest on mõista oma kodukoha seotust Eesti, Euroopa ja kogu maailmaga ning julgeda ja osata ühiskonnaelus aktiivselt osaleda. Lisaks soovib ühing aidata kaasa kooli muutumisele põnevaks ja innustavaks kohaks, kus õppimine on eluline, intrigeeriv ja eduelamust pakkuv.

2013. aastast liitus ühing projekti „Värsked ideed Euroopale“ võrgustikuga. Projekti eesmärk on tõsta noorte huvi ja osalust Euroopa poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse tuleviku kujundamises. Projekt annab noortele eurooplastele hääle ja võimaluse kaasa rääkida.

Projekti keskmes on koolides toimuvad 5päevased projektinädalad, mille käigus 15-18aastased õpilased tegelevad konkreetse teemaga ja kujundavad oma seisukohad.

2013/2014 projekti teemad on energeetika ja kliimamuutus.

Projekt „Värsked ideed Euroopale“ on Robert Bosch Stiftungi algatus, mille on loonud ja teostab IFOK GmbH koostöös riiklike partnerite võrgustikuga. Eesti partner on MTÜ HeadEst, kes viis 2014. aasta projekti läbi koostöös Saku Gümnaasiumiga.

Projekti patroon Eestis on klimatoloog, endine peaminister ja parlamendisaadik Hr Andres Tarand.

Projekti ametlik koduleht: http://youngideasforeurope.eu

PROJEKTI AJALUGU

Projekt sai alguse 2008. aastal, mil pilootfaasis osales vaid kuus riiki. Tänaseks on 26 riigis toimunud 63 projektinädalat ja projektist on osa saanud juba üle 2200 noore eurooplase.

Käesolevas neljandas faasis loodetakse, et üle-euroopa toimub vähemalt 46 teemanädalat. Projektile lisab Euroopa mõõdet see, et projektinädalad toimuvad kahes koolis samaaegselt ja kahe erineva riigi õpilased suhtlevad nädala jooksul igapäevaselt.

Projektinädala käigus õpivad noored mõtlema ja käsitlema mingit konkreetset poliitilist teemat, käesoleval aastal energia ja kliimamuutuse küsimusi. Nädala käigus kohtuvad õpilased valdkonna ekspertide ja poliitikutega kõikidelt tasanditelt ning külastavad teemakohaseid asutusi. Nädala lõpuks koostavad õpilased oma ettepanekud teemaga tegelemiseks Euroopa-tasandil. Kõikide projektinädalate tulemused liidetakse hiljem kokku ühiseks Euroopa tegevuskavaks “New Energy for Europe” ja esitatakse Euroopa Liidu tipp-poliitikutele Brüsselis. Eestis saab tseremooniale kaks õpilast.

Eelmises projektifaasis 2011/2012 aastal esitati noorte tegevuskava Euroopa Liidu eesistujariikidele – Ungarile ja Taanile, Günther Oettingeri kabinetile ning kliima-teemade volinikule Connie Hedegaard’ile.

Projekt „Värsked ideed Euroopale“ Eestis 2013/2014

Esimene projektinädal Eestis toimus 10.-14. veebruaril 2014 Saku Gümnaasiumis.

Projektis osales 25 9. ja 11. klasside õpilast, et projektist saadav teadmine leviks ka teiste õpilasteni ja edendada klassidevahelist koostööd. Projektis osalemise eelduseks ei ole huvi ega eelnev teadmine teema vastu. Soovime just kõikidele õpilastele tõestada, et maailm on huvitav. Grupis on nii hea kui keskpärase õpiedukusega õpilasi, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. Senine ettevalmistus on tõestanud, et kuigi osalevad noored ootavad innukalt suhtlemist Kreeka kooliga, siis teiste klasside õpilastega kontakti on vaja veel soojendada.

Soovime projektiga luua reaalses koolikeskkonnas näidise, kuidas on võimalik paljusid aineid integreerida, samas arendades õpilaste sotsiaalseid oskuseid ja väärtushinnanguid ning pakkudes nii õpilastele kui õpetajatele indu. Usume, et sarnaseid projektinädalaid saaks läbi viia kõikides koolides.

Eesti partnermaa projektis on Kreeka ja Ptolemaida 3. Üldlütseum. Projekti käigus kohtuvad õpilased igapäev online-klassis, Skype-konverentsidel ja sotsiaalmeedias.

 

Projektinädala kava:

Kuidas see kõik välja nägi?

Videot projektinädalast saad vaadata SIIT: http://animoto.com/play/m7m0l1ttg6CLKVKJ3yktmA

Rohkem infot:

Epp Adler, projektijuht ja projektinädala moderaator, 52 03 872, epp(at)headest.ee

Projekti rahastab Robert Bosch Stiftung ja kaasrahastab Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis